รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 10/2550
วันที่จดทะเบียน : 8 มิถุนายน 2550
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000227
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
หมู่ : 1
อื่น ๆ : โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา)
แขวง/ตำบล : หนองข่า
เขต/อำเภอ : เกษตรสมบรูณ์
จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
เบอร์โทรศัพท์ : 044-822-842
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สมสันต์
นามสกุล : ปาณาเขียว
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 98
หมู่ : 1
อื่น ๆ : บ้านบัว
แขวง/ตำบล : บ้านบัว
เขต/อำเภอ : เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36120
เบอร์มือถือ : 081-265-6854
อีเมล์ : E6CC4AF2
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-