รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 5/2542
วันที่จดทะเบียน : 1 กันยายน 2542
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
วันที่จดทะเบียน : 08/01/2534
เลขที่ทะเบียน : 4663
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 136
หมู่ : 7
แขวง/ตำบล : เกษตรวิสัย
เขต/อำเภอ : เกษตรวิสัย
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45150
เบอร์โทรศัพท์ : 043-530-041
เบอร์มือถือ : 081-739-1310
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : มานะ
นามสกุล : เหนือโท
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 136
หมู่ : 7
แขวง/ตำบล : เกษตรวิสัย
เขต/อำเภอ : เกษตรวิสัย
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45150
เบอร์มือถือ : 081-739-1310
อีเมล์ : 50E4B37E
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
13.7528010, 100.5015870