รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2536
วันที่จดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2536
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000210
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 2526
หมู่ : 20
ถนน : ประสานเมือง
แขวง/ตำบล : สระคู
เขต/อำเภอ : สุวรรณภูมิ
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45130
เบอร์โทรศัพท์ : 043-580-121
เบอร์โทรสาร : 043-580-121
อีเมล์ : charain.sanrat@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ปรีชา
นามสกุล : แสนรัตน์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 385
หมู่ : 20
ถนน : ประสานเมือง
แขวง/ตำบล : สระคู
เขต/อำเภอ : สุวรรณภูมิ
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45130
เบอร์มือถือ : 085-644-7626
อีเมล์ : charain.sanrat@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-