รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 2/2552
วันที่จดทะเบียน : 27 กุมภาพันธ์ 2552
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000190
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 53
หมู่ : 8
แขวง/ตำบล : ปางหมู
เขต/อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58000
เบอร์โทรศัพท์ : 053-613-462
อีเมล์ : prlc_mhs@yahoo.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : บุญยืน
นามสกุล : คงเพชรศักดิ์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 53
หมู่ : 8
แขวง/ตำบล : ปางหมู
เขต/อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58000
เบอร์โทรศัพท์ : 053-613-462
อีเมล์ : prlc_mhs@yahoo.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรดิน
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
5 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-