รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิชาวพิษณุโลกรวมใจต้านภัยเอดส์
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 7/2545
วันที่จดทะเบียน : 7 กุมภาพันธ์ 2545
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000177
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 90/1-2
หมู่ : 10
ถนน : พิษณุโลก-นครสวรรค์
แขวง/ตำบล : ท่าทอง
เขต/อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-282-930
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : เปรมฤดี
นามสกุล : ชามพูนท
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 90/1-2
หมู่ : 10
ซอย : พิษณุโลก-นครสวรรค์
แขวง/ตำบล : ท่าทอง
เขต/อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000
เบอร์มือถือ : 055-282-930
อีเมล์ : DDD11A8C
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการบริหารจัดการขยะ
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านอื่น ๆ
4 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-