รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิคนเพียงไพร
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2542
วันที่จดทะเบียน : 26 กุมภาพันธ์ 2542
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000171
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 4/1
หมู่ : 7
แขวง/ตำบล : จอมทอง
เขต/อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000
เบอร์มือถือ : 081-675-1835
อีเมล์ : local_ngo@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : สาคร
นามสกุล : สงมา
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 4/1
หมู่ : 7
แขวง/ตำบล : จอมทอง
เขต/อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000
เบอร์มือถือ : 081-675-1835
อีเมล์ : local_ngo@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-