รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเพื่อนช้าง
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 9/2537
วันที่จดทะเบียน : 15 กันยายน 2537
โลโก้ :
เว็บไซต์ : www. friendsoftheasianelephant.org
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียน : 18/04/2537
เลขที่ทะเบียน : กท 273
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22/11/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 295
หมู่ : 6
ถนน : ลำปาง-เชียงใหม่ (กม.28-29)
แขวง/ตำบล : เวียงตาล
เขต/อำเภอ : ห้างฉัตร
จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52190
เบอร์โทรศัพท์ : 05-482-9307
เบอร์มือถือ : 08-1914-6113
อีเมล์ : fae@elephant-soraida.com
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : โซไรดา
นามสกุล : ซาลวาลา
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 295
หมู่ : 6
ถนน : ลำปาง-เชียงใหม่ (ก.ม.28-29)
แขวง/ตำบล : เวียงตาล
เขต/อำเภอ : ห้างฉัตร
จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52190
เบอร์มือถือ : 08-1936-3500
อีเมล์ : soraidasalwala@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-