รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2560
วันที่จดทะเบียน : 19 พฤษภาคม 2560
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000157
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 3/13
หมู่ : 6
ซอย : บางรักน้อย 18 (บางอ้อ 2)
ถนน : รัตนาธิเบศ
แขวง/ตำบล : ไทรม้า
เขต/อำเภอ : เมืองนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-057-3913
เบอร์โทรสาร : 02-057-3913
อีเมล์ : sathaiaan@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : ทัศนีย์
นามสกุล : วีระกันต์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 3/13
ซอย : บางรักน้อย 18 (บางอ้อ 2)
ถนน : รัตนาธิเบศ
แขวง/ตำบล : ไทรม้า
เขต/อำเภอ : เมืองนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
เบอร์มือถือ : 086-300-4342
อีเมล์ : tussaneepan@yahoo.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านการบริหารจัดการขยะ
4 ด้านทรัพยากรพลังงาน
ที่อยู่บนแผนที่
-