รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 5/2559
วันที่จดทะเบียน : 26 กรกฎาคม 2559
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000151
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 120
อาคาร : อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น : 9
หมู่ : 3
หมู่บ้าน : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนน : แจ้งวัฒนะ
แขวง/ตำบล : ทุ่งสองห้อง
เขต/อำเภอ : หลักสี่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 02-141-1692 และ 02-141-7825
เบอร์มือถือ : 089-969-1609 , 098-516-4159
เบอร์โทรสาร : 02-143-9202
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : วีระ
นามสกุล : ทองประไพ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 120
หมู่ : 3
ถนน : แจ้งวัฒนะ
แขวง/ตำบล : ทุ่งสองห้อง
เขต/อำเภอ : หลักสี่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10210
อีเมล์ : A63CF6DF
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
ที่อยู่บนแผนที่
-