รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิอีสต์ฟอรั่ม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2559
วันที่จดทะเบียน : 5 กุมภาพันธ์ 2559
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000150
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 124
หมู่ : 9
แขวง/ตำบล : บางปะกง
เขต/อำเภอ : บางปะกง
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ : 24130
เบอร์มือถือ : 081-4592070
อีเมล์ : eastforumfoundation2015@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : คุณ
ชื่อ : ศจี
นามสกุล : กองสุวรรณ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 124
หมู่ : 9
แขวง/ตำบล : บางปะกง
เขต/อำเภอ : บางปะกง
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ : 24130
เบอร์มือถือ : 086-837-3846
อีเมล์ : k_sajee@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อยู่บนแผนที่
-