รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิข้าวขวัญ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2557
วันที่จดทะเบียน : 7 พฤษภาคม 2557
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000144
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 13/1
หมู่ : 3
หมู่บ้าน :
แขวง/ตำบล : สระแก้ว
เขต/อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72230
เบอร์โทรศัพท์ : 035-597-193
เบอร์โทรสาร : 035-597-193
อีเมล์ : khao-kwan@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ธนรัช
นามสกุล : ใกล้กลาง
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 13/1
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : สระแก้ว
เขต/อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72330
เบอร์มือถือ : 081-189-0542
อีเมล์ : tkwean71 @gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
2 ด้านทรัพยากรดิน
3 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-