รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 10/2553
วันที่จดทะเบียน : 10 สิงหาคม 2553
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000123
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 1281
อาคาร : ค่ายพระรามหก
หมู่บ้าน : ค่ายพระรามหก
แขวง/ตำบล : ชะอำ
เขต/อำเภอ : ชะอำ
จังหวัด : เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 76120
เบอร์โทรศัพท์ : 032-508-352
เบอร์โทรสาร : 032-508-396
อีเมล์ : siep@sirindhornpark.or.th
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : ธนวิทย์
นามสกุล : ไชยปะ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 1281
อาคาร : ค่ายพระรามหก
แขวง/ตำบล : ชะอำ
เขต/อำเภอ : ชะอำ
จังหวัด : เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 76120
เบอร์มือถือ : 081-552-8283
อีเมล์ : siep@sirindhornpark.or.th
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3 ด้านทรัพยากรพลังงาน
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-