ค้นหา NGOs

ตารางแสดงข้อมูลรายชื่อองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ผลลัพธ์การค้นหา 5 / จากทั้งหมด 291)

สีเขียว หมายถึง องค์กรเอกชนที่ยังดำเนินการอยู่ สามารถติดต่อได้ และมีบทบาทการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เดิม
สีเหลือง หมายถึง องค์กรที่ยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์เดิม แต่ไม่ทราบว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และไม่ประสงค์ให้ข้อมูลองค์กร
สีแดง หมายถึง องค์กรเอกชนที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว หรือองค์กรยุติบทบาทแล้ว หรือองค์กรที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ในทุกช่องทาง
ลำดับ ชื่อองค์การ/ความเชี่ยวชาญ สถานะ จัดการ
1 สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง
(เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
2 ธรรมเกษตรวิถีเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
3 สมาคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
()

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
4 มูลนิธิบูรณะนิเวศ
()

ความเชี่ยวชาญ: ด้านมลภาวะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
5 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
(เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด