ค้นหา NGOs

ตารางแสดงข้อมูลรายชื่อองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ผลลัพธ์การค้นหา 2 / จากทั้งหมด 291)

สีเขียว หมายถึง องค์กรเอกชนที่ยังดำเนินการอยู่ สามารถติดต่อได้ และมีบทบาทการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เดิม
สีเหลือง หมายถึง องค์กรที่ยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์เดิม แต่ไม่ทราบว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และไม่ประสงค์ให้ข้อมูลองค์กร
สีแดง หมายถึง องค์กรเอกชนที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว หรือองค์กรยุติบทบาทแล้ว หรือองค์กรที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ในทุกช่องทาง
ลำดับ ชื่อองค์การ/ความเชี่ยวชาญ สถานะ จัดการ
1 สมาคมเพื่อการออกแบบและส่งเสริมการมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว
(เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
ขอจดทะเบียน ดูรายละเอียด
2 แม่ไม่สร้างธาตุและรักษ์สมุนไพรไทย
(กาฬสินธุ์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
ขอจดทะเบียน ดูรายละเอียด