ค้นหา NGOs

ตารางแสดงข้อมูลรายชื่อองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ผลลัพธ์การค้นหา 291 / จากทั้งหมด 291)

สีเขียว หมายถึง องค์กรเอกชนที่ยังดำเนินการอยู่ สามารถติดต่อได้ และมีบทบาทการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เดิม
สีเหลือง หมายถึง องค์กรที่ยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์เดิม แต่ไม่ทราบว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และไม่ประสงค์ให้ข้อมูลองค์กร
สีแดง หมายถึง องค์กรเอกชนที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว หรือองค์กรยุติบทบาทแล้ว หรือองค์กรที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ในทุกช่องทาง
ลำดับ ชื่อองค์การ/ความเชี่ยวชาญ สถานะ จัดการ
1 สมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 1/2565 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
2 สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จังหวัดลำปาง
ทะเบียน 4/2564 ()

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
3 สมาคมคนทาม
ทะเบียน 3/2564 (ศรีสะเกษ)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
4 สมาคมม้งเชียงราย โดยนายเอกชัย หาญสุวรรณชัย
ทะเบียน 2/2564 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
5 สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยนายพันธกานต์ ณ นคร
ทะเบียน 1/2564 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
6 สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 8/2563 (เพชรบูรณ์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
7 มูลนิธิรักษ์ป่าสัก
ทะเบียน 7/2563 (เพชรบูรณ์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
8 มูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อการวิจัย โดย นายพรนค์พิเชฐ แห่งหน
ทะเบียน 6/2563 (ชุมพร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
9 สมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นางอรพันธุ์ วงศ์กาไสย
ทะเบียน 5/2563 (มหาสารคาม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
10 สมาคมเพื่อนธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ์
ทะเบียน 4/2563 (กาฬสินธุ์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
11 สมาคมรุกขกรรมไทย
ทะเบียน 3/2563 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
12 สมาคมอัตถจริยา
ทะเบียน 2/2563 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
13 สมาคมรักษ์ป่าต้นน้ำ
ทะเบียน 1/2563 (เลย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
14 มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า
ทะเบียน 3/2562 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
15 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากล
ทะเบียน 2/2562 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
16 สมาคมชุมชนประมงน้ำจืดภาคอสีาน จังหวัดศรีสะเกษ
ทะเบียน 1/2562 (ศรีสะเกษ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
17 สมาคมเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
ทะเบียน 4/2561 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
18 สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี
ทะเบียน 3/2561 (ปัตตานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
19 มูลนิธินิเวศวิถี
ทะเบียน 2/2561 (สุราษฎร์ธานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
20 สมาคมพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช
ทะเบียน 1/2561 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
21 สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
ทะเบียน 6/2560 (หนองคาย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
22 มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
ทะเบียน 5/2560 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรพลังงาน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
23 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
ทะเบียน 4/2560 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
24 สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
ทะเบียน 3/2560 (ลำพูน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
25 มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
ทะเบียน 2/2560 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
26 สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 1/2560 (หนองคาย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
27 มูลนิธิชีวิตท้องถิ่น
ทะเบียน 10/2559 (อุทัยธานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
28 มูลนิธิ ณ ปัญญา
ทะเบียน 9/2559 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
29 มูลนิธิสื่อประชาธรรม
ทะเบียน 8/2559 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
30 มูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนา
ทะเบียน 7/2559 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
31 มูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ
ทะเบียน 6/2559 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
32 มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ทะเบียน 5/2559 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
33 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
ทะเบียน 4/2559 (มหาสารคาม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
34 มูลนิธิอีสต์ฟอรั่ม
ทะเบียน 3/2559 (ฉะเชิงเทรา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
35 สมาคมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม
ทะเบียน 2/2559 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
36 สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง
ทะเบียน 1/2559 (ลำปาง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
37 สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
ทะเบียน 13/2558 (ปัตตานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
38 สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
ทะเบียน 12/2558 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
39 สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสงขลา
ทะเบียน 11/2558 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
40 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์
ทะเบียน 10/2558 (กาฬสินธุ์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
41 มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก
ทะเบียน 9/2558 (ตาก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
42 สมาคมอุทยานแห่งชาติ
ทะเบียน 8/2558 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
43 สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทะเบียน 7/2558 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
44 มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์
ทะเบียน 6/2558 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
45 มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย
ทะเบียน 5/2558 (ชลบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
46 มูลนิธิรักษ์หัวหิน
ทะเบียน 4/2558 (ประจวบคีรีขันธ์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
47 สมาคมฮักเมืองแจ๋ม
ทะเบียน 3/2558 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
48 สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา
ทะเบียน 2/2558 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
49 มูลนิธิชุมชนสงขลา
ทะเบียน 1/2558 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
50 สมาคมคนรักษ์ลุ่มน้ำพัทลุง
ทะเบียน 10/2557 (พัทลุง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
51 สมาคมประมงทะเลสาบอำเภอสทิงพระ
ทะเบียน 9/2557 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
52 สมาคมประมงพื้นบ้านอำเภอสิงหนคร
ทะเบียน 8/2557 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
53 สมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาบอำเภอปากพะยูน
ทะเบียน 7/2557 (พัทลุง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
54 สมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้
ทะเบียน 6/2557 (พัทลุง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
55 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 5/2557 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
56 สมาคมไทบ้าน
ทะเบียน 4/2557 (มหาสารคาม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
57 มูลนิธิข้าวขวัญ
ทะเบียน 3/2557 (สุพรรณบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
58 สมาคมเทียนธรรมสิริ
ทะเบียน 2/2557 (บุรีรัมย์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
59 สมาคมเพื่อนชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 1/2557 (สุราษฎร์ธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
60 สมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ทะเบียน 11/2556 (สมุทรปราการ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
61 สมาคมอาสาพัฒนาชุมชนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทะเบียน 10/2556 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
62 มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต
ทะเบียน 9/2556 (ภูเก็ต)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
63 มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
ทะเบียน 8/2556 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
64 มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว
ทะเบียน 7/2556 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
65 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
ทะเบียน 6/2556 (เลย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
66 สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ทะเบียน 5/2556 (ยโสธร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
67 สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา
ทะเบียน 4/2556 (พระนครศรีอยุธยา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
68 มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์)
ทะเบียน 3/2556 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
69 มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 2/2556 (สระบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
70 สมาคมรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองเหนือ
ทะเบียน 1/2556 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
71 มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก
ทะเบียน 12/2555 (ชลบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
72 สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำพองเพื่อคุณภาพชีวิต
ทะเบียน 11/2555 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
73 มูลนิธิประเทศสีเขียว
ทะเบียน 10/2555 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
74 มูลนิธิพลังงานไทยลดโลกร้อน
ทะเบียน 9/2555 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
75 มูลนิธิต้นไม้สีเขียว
ทะเบียน 8/2555 (ลำปาง)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
76 สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์
ทะเบียน 7/2555 (เพชรบูรณ์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
77 สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย
ทะเบียน 6/2555 (ราชบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
78 มูลนิธิฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น
ทะเบียน 5/2555 (เลย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
79 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
ทะเบียน 4/2555 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
80 มูลนิธิจิตอาสา
ทะเบียน 3/2555 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
81 สมาคมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำยม
ทะเบียน 2/2555 (พะเยา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
82 มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน
ทะเบียน 1/2555 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
83 มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ
ทะเบียน 6/2554 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
84 สมาคมดับบ้านดับเมือง
ทะเบียน 5/2554 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
85 มูลนิธิ “ป่า – ทะเลเพื่อชีวิต”
ทะเบียน 4/2554 (สุราษฎร์ธานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
86 มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
ทะเบียน 3/2554 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
87 สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทยจังหวัดขอนแก่น
ทะเบียน 2/2554 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
88 มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 1/2554 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
89 มูลนิธิรักษ์โลก
ทะเบียน 16/2553 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
90 สมาคมสร้างเสริมเด็กเยาวชนและครอบครัว
ทะเบียน 15/2553 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
91 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ทะเบียน 14/2553 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
92 มูลนิธิรวมใจภักดี
ทะเบียน 13/2553 (สมุทรปราการ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
93 สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 12/2553 (สระบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
94 มูลนิธิพุทธอุทยานโลก
ทะเบียน 11/2553 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
95 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทะเบียน 10/2553 (เพชรบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
96 มูลนิธิกองทุนไทย
ทะเบียน 9/2553 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
97 มูลนิธิอันดามัน
ทะเบียน 8/2553 (ตรัง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
98 มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์
ทะเบียน 7/2553 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
99 มูลนิธิกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง
ทะเบียน 6/2553 (ระยอง)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
100 สมาคมอาศรมความรู้นครราชสีมา
ทะเบียน 5/2553 (นครราชสีมา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
101 สมาคมฅนฮักถิ่น
ทะเบียน 4/2553 (อำนาจเจริญ)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
102 สมาคมคนรักเลกระบี่
ทะเบียน 3/2553 (กระบี่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
103 มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
ทะเบียน 2/2553 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
104 สมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้
ทะเบียน 1/2553 (ชุมพร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
105 สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
ทะเบียน 17/2552 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
106 สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ทะเบียน 16/2552 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
107 สมาคมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนฝั่งขวาแม่น้ำน่านอำเภอเชียงกลาง
ทะเบียน 15/2552 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
108 สมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวด้วยชีวิตพอเพียง
ทะเบียน 14/2552 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
109 สมาคมม้ง
ทะเบียน 13/2552 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
110 มูลนิธิชุมชนไท
ทะเบียน 12/2552 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
111 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ทะเบียน 11/2552 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
112 *สมาคมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งกุลาร้องไห้
ทะเบียน 10/2552 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
113 มูลนิธิจิสเอ็นไว
ทะเบียน 9/2552 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
114 สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทะเบียน 8/2552 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
115 สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งเขาหลวง
ทะเบียน 7/2552 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
116 สมาคมรักษ์ทะเลไทย
ทะเบียน 6/2552 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
117 มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร
ทะเบียน 5/2552 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
118 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
ทะเบียน 4/2552 (ปทุมธานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
119 สมาคมฅนรักษ์ถิ่น
ทะเบียน 3/2552 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
120 สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน
ทะเบียน 2/2552 (แม่ฮ่องสอน)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
121 สมาคมประมงสมุทรสงคราม
ทะเบียน 1/2552 (สมุทรสงคราม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
122 มูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว
ทะเบียน 10/2550 (ชัยภูมิ)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
123 มูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทะเบียน 9/2550 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
124 สมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ทะเบียน 8/2550 (ลำพูน)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
125 สมาคมป่าชุมชนอีสาน
ทะเบียน 7/2550 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
126 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
ทะเบียน 6/2550 (พะเยา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
127 อุทยานการเรียนรู้สมาคม
ทะเบียน 5/2550 (อุทัยธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
128 สมาคมเพื่อนภู
ทะเบียน 4/2550 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
129 มูลนิธิโลกยั่งยืน
ทะเบียน 3/2550 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
130 สมาคมบ้านหลวงหวงป่า
ทะเบียน 2/2550 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
131 สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 1/2550 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
132 สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ทะเบียน 25/2549 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
133 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 24/2549 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
134 มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม
ทะเบียน 23/2549 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
135 หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
ทะเบียน 22/2549 (สมุทรสงคราม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
136 มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต
ทะเบียน 21/2549 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
137 สมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 20/2549 (ปทุมธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
138 มูลนิธิทัศแข
ทะเบียน 19/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
139 มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทะเบียน 18/2549 (ปทุมธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
140 สมาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน
ทะเบียน 17/2549 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
141 สมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ทะเบียน 16/2549 (เพชรบูรณ์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
142 มูลนิธิสถาบันรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 15/2549 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
143 Freeland (มูลนิธิฟรีแลนด์)
ทะเบียน 14/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
144 มูลนิธิสถาบันพัฒนาทรัพยากรชุมชน
ทะเบียน 13/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
145 มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน
ทะเบียน 12/2549 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
146 สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
ทะเบียน 11/2549 (ชุมพร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
147 มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
ทะเบียน 10/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
148 มูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ทะเบียน 9/2549 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
149 สมาคมอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติฝั่งอันดามัน(จ.ภูเก็ต)
ทะเบียน 8/2549 (พังงา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
150 มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 7/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
151 สมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 6/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
152 มูลนิธิห้วยขาแข้งอุทัยธานี
ทะเบียน 5/2549 (อุทัยธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
153 มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทะเบียน 4/2549 (เลย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
154 มูลนิธิกองทุนเพื่อสังคมไทย
ทะเบียน 3/2549 (สมุทรปราการ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
155 สมาคมนักผังเมืองไทย
ทะเบียน 2/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
156 มูลนิธิพัฒนรักษ์
ทะเบียน 1/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
157 มูลนิธิคนบ่อว้า
ทะเบียน 5/2546 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
158 มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 4/2546 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
159 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทะเบียน 3/2546 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
160 สมาคมพัฒนาสังคม
ทะเบียน 2/2546 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
161 มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง
ทะเบียน 1/2546 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
162 สภาทนายความ
ทะเบียน 17/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
163 มูลนิธิมายาโคตมี
ทะเบียน 16/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
164 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทะเบียน 15/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
165 มูลนิธิโลกสดใส
ทะเบียน 14/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
166 มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
ทะเบียน 13/2545 (ราชบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
167 สมาคมเพื่อนเกลอเทือกเขาหลวง
ทะเบียน 12/2545 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
168 สมาคมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชนไทย
ทะเบียน 11/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
169 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ทะเบียน 10/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
170 มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
ทะเบียน 9/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
171 มูลนิธิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่โขง
ทะเบียน 8/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
172 มูลนิธิชาวพิษณุโลกรวมใจต้านภัยเอดส์
ทะเบียน 7/2545 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
173 มูลนิธิสวนแก้ว
ทะเบียน 6/2545 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
174 มูลนิธิการศึกษาไทย
ทะเบียน 5/2545 (ลำพูน)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
175 สมาคมเกษตรกรพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 4/2545 (นครสวรรค์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
176 สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)
ทะเบียน 3/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
177 มูลนิธิกล้วยไม้ไทย
ทะเบียน 2/2545 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
178 สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย
ทะเบียน 1/2545 (ราชบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
179 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 6/2543 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรพลังงาน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
180 สมาคมร่วมกันสร้าง
ทะเบียน 5/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
181 มูลนิธิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นและธรรมชาติ
ทะเบียน 4/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
182 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 3/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
183 สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทะเบียน 2/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
184 มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ทะเบียน 1/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
185 มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม - ประเทศไทย
ทะเบียน 11/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
186 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน
ทะเบียน 10/2542 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
187 มูลนิธิสมเพิ่มกิตตินันท์
ทะเบียน 9/2542 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
188 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ทะเบียน 8/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
189 มูลนิธิส่งเสริมเศรษฐกิจชนบทและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 7/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
190 มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
ทะเบียน 6/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
191 มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
ทะเบียน 5/2542 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
192 มูลนิธิฮักเมืองน่าน
ทะเบียน 4/2542 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
193 มูลนิธิคนเพียงไพร
ทะเบียน 3/2542 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
194 มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา
ทะเบียน 2/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
195 สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุง (ปัญญาวุธ)
ทะเบียน 9/2541 (พัทลุง)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
196 สมาคมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 8/2541 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
197 สมาคมอนุรักษ์พิทักษ์เจ้าหลาว
ทะเบียน 7/2541 (จันทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
198 มูลนิธิเมืองเขียวฟ้าใส
ทะเบียน 6/2541 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
199 มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม
ทะเบียน 5/2541 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
200 มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้
ทะเบียน 4/2541 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
201 มูลนิธิสุขภาพไทย
ทะเบียน 3/2541 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
202 มูลนิธิพัฒนาอีสาน
ทะเบียน 2/2541 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
203 มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต
ทะเบียน 1/2541 (อุบลราชธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
204 สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 1/2541 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
205 มูลนิธิรักษ์ไทย
ทะเบียน 22/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
206 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน
ทะเบียน 21/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
207 มูลนิธิเกษตรกรไทย
ทะเบียน 20/2540 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
208 มูลนิธิธรรมสันติ
ทะเบียน 19/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
209 มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
ทะเบียน 18/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
210 มูลนิธิรักษ์อีสาน
ทะเบียน 17/2540 (มหาสารคาม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
211 มูลนิธิหมอเสมพริ้งพวงแก้ว
ทะเบียน 16/2540 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
212 สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 15/2540 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
213 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
ทะเบียน 14/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
214 มูลนิธิเพื่อพัฒนาแม่ฮ่องสอน
ทะเบียน 13/2540 (แม่ฮ่องสอน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
215 สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนนทบุรี
ทะเบียน 12/2540 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
216 มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น
ทะเบียน 11/2540 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
217 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
ทะเบียน 10/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
218 มูลนิธิกองทัพธรรมมูลนิธิ
ทะเบียน 9/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
219 มูลนิธิทองทศไวทยานนท์เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์
ทะเบียน 8/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
220 สมาคมเอิร์ทไอส์แลนด์ อินสติติวท์
ทะเบียน 7/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
221 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทะเบียน 6/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
222 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 5/2540 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
223 มูลนิธิสวัสดี
ทะเบียน 4/2540 (ปทุมธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
224 มูลนิธิพิพิธประชานาถ
ทะเบียน 3/2540 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
225 สมาคมบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
ทะเบียน 2/2540 (ระยอง)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
226 มูลนิธิโลกทัศน์ไทย
ทะเบียน 1/2540 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
227 สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 3/2539 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
228 มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ทะเบียน 2/2539 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
229 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 1/2539 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
230 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
ทะเบียน 13/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
231 Save the children (ประเทศไทย)
ทะเบียน 12/2538 (นครสวรรค์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
232 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT)
ทะเบียน 11/2538 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
233 มูลนิธิสิริภท.โท
ทะเบียน 10/2538 (ชัยนาท)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
234 สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย (สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย)
ทะเบียน 9/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
235 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
ทะเบียน 8/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
236 มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
ทะเบียน 7/2538 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
237 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ทะเบียน 6/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
238 มูลนิธิพัฒนาสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา
ทะเบียน 5/2538 (ฉะเชิงเทรา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
239 มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทะเบียน 4/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
240 มูลนิธิฟื้นฟูชนบท
ทะเบียน 3/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
241 สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาป่าภูเขียว
ทะเบียน 2/2538 (ชัยภูมิ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
242 มูลนิธิธรรมนาถ
ทะเบียน 1/2538 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
243 สมาคมพัฒนาไทยพายัพ
ทะเบียน 14/2537 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
244 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ทะเบียน 13/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
245 มูลนิธิศูนย์สิ่งแวดล้อมโลก
ทะเบียน 12/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
246 สมาคมศูนย์กลางเทวา
ทะเบียน 11/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
247 BICENTENNIAL VOLUNTEERS INCORPORATED (BVI)
ทะเบียน 10/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
248 มูลนิธิเพื่อนช้าง
ทะเบียน 9/2537 (ลำปาง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
249 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาอนามัย
ทะเบียน 8/2537 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
250 มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
ทะเบียน 7/2537 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรพลังงาน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
251 มูลนิธิชุมชนอีสาน
ทะเบียน 6/2537 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
252 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ทะเบียน 5/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
253 มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ทะเบียน 4/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
254 สมาคมสถาบันพัฒนาเพื่อชีวิต
ทะเบียน 3/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
255 มูลนิธิส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ทะเบียน 2/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
256 มูลนิธิศูนย์ข่าวสารสภาวะแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 1/2537 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
257 มูลนิธิผู้หญิง
ทะเบียน 35/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
258 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
ทะเบียน 34/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
259 มูลนิธิช่วยสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 33/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
260 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน
ทะเบียน 32/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
261 มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 31/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
262 มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
ทะเบียน 30/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
263 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ทะเบียน 29/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
264 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทะเบียน 28/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
265 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
ทะเบียน 27/2536 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
266 มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทะเบียน 26/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
267 สมาคมหยาดฝน
ทะเบียน 25/2536 (ตรัง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
268 มูลนิธิโลกสีเขียว
ทะเบียน 24/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
269 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ทะเบียน 23/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
270 มูลนิธิชีวจิต
ทะเบียน 22/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
271 องค์การแคร์นานาชาติ - ประเทศไทย
ทะเบียน 21/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
272 สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 20/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
273 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข
ทะเบียน 19/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
274 สมาคม ไว.เอ็ม. ซี. เอ. กรุงเทพฯ
ทะเบียน 18/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
275 มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 17/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
276 มูลนิธิหมู่บ้าน
ทะเบียน 16/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
277 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ทะเบียน 15/2536 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
278 สมาคมพัฒนาชนบทอีสาน
ทะเบียน 14/2536 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
279 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 13/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
280 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทะเบียน 12/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
281 มูลนิธิเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ทะเบียน 11/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
282 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 10/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
283 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทะเบียน 9/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
284 สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทะเบียน 8/2536 (นครราชสีมา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
285 สมาคมสร้างสรรค์ไทย
ทะเบียน 7/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
286 สมาคมธิงค์เอิร์ธคิดห่วงใยในผืนโลก
ทะเบียน 6/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
287 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ทะเบียน 5/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
288 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทะเบียน 4/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
289 มูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ
ทะเบียน 3/2536 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
290 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 2/2536 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
291 สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 1/2536 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด