ค้นหา NGOs

ตารางแสดงข้อมูลรายชื่อองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ผลลัพธ์การค้นหา 109 / จากทั้งหมด 291)

สีเขียว หมายถึง องค์กรเอกชนที่ยังดำเนินการอยู่ สามารถติดต่อได้ และมีบทบาทการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เดิม
สีเหลือง หมายถึง องค์กรที่ยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์เดิม แต่ไม่ทราบว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และไม่ประสงค์ให้ข้อมูลองค์กร
สีแดง หมายถึง องค์กรเอกชนที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว หรือองค์กรยุติบทบาทแล้ว หรือองค์กรที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ในทุกช่องทาง
ลำดับ ชื่อองค์การ/ความเชี่ยวชาญ สถานะ จัดการ
1 สมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 1/2565 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
2 สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จังหวัดลำปาง
ทะเบียน 4/2564 ()

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
3 สมาคมคนทาม
ทะเบียน 3/2564 (ศรีสะเกษ)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
4 สมาคมม้งเชียงราย โดยนายเอกชัย หาญสุวรรณชัย
ทะเบียน 2/2564 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
5 สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยนายพันธกานต์ ณ นคร
ทะเบียน 1/2564 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
6 สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 8/2563 (เพชรบูรณ์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
7 มูลนิธิรักษ์ป่าสัก
ทะเบียน 7/2563 (เพชรบูรณ์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
8 มูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อการวิจัย โดย นายพรนค์พิเชฐ แห่งหน
ทะเบียน 6/2563 (ชุมพร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
9 สมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นางอรพันธุ์ วงศ์กาไสย
ทะเบียน 5/2563 (มหาสารคาม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
10 สมาคมเพื่อนธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ์
ทะเบียน 4/2563 (กาฬสินธุ์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
11 สมาคมรุกขกรรมไทย
ทะเบียน 3/2563 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
12 สมาคมอัตถจริยา
ทะเบียน 2/2563 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
13 สมาคมรักษ์ป่าต้นน้ำ
ทะเบียน 1/2563 (เลย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
14 มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า
ทะเบียน 3/2562 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
15 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากล
ทะเบียน 2/2562 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
16 สมาคมชุมชนประมงน้ำจืดภาคอสีาน จังหวัดศรีสะเกษ
ทะเบียน 1/2562 (ศรีสะเกษ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
17 สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี
ทะเบียน 3/2561 (ปัตตานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
18 มูลนิธินิเวศวิถี
ทะเบียน 2/2561 (สุราษฎร์ธานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
19 สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
ทะเบียน 6/2560 (หนองคาย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
20 มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
ทะเบียน 5/2560 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรพลังงาน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
21 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
ทะเบียน 4/2560 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
22 มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
ทะเบียน 2/2560 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
23 สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 1/2560 (หนองคาย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
24 มูลนิธิชีวิตท้องถิ่น
ทะเบียน 10/2559 (อุทัยธานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
25 มูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนา
ทะเบียน 7/2559 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
26 มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ทะเบียน 5/2559 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
27 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
ทะเบียน 4/2559 (มหาสารคาม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
28 มูลนิธิอีสต์ฟอรั่ม
ทะเบียน 3/2559 (ฉะเชิงเทรา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
29 สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง
ทะเบียน 1/2559 (ลำปาง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
30 สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
ทะเบียน 12/2558 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
31 มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก
ทะเบียน 9/2558 (ตาก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
32 สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทะเบียน 7/2558 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
33 มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์
ทะเบียน 6/2558 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
34 มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย
ทะเบียน 5/2558 (ชลบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
35 มูลนิธิรักษ์หัวหิน
ทะเบียน 4/2558 (ประจวบคีรีขันธ์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
36 สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา
ทะเบียน 2/2558 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
37 มูลนิธิชุมชนสงขลา
ทะเบียน 1/2558 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
38 สมาคมคนรักษ์ลุ่มน้ำพัทลุง
ทะเบียน 10/2557 (พัทลุง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
39 สมาคมประมงทะเลสาบอำเภอสทิงพระ
ทะเบียน 9/2557 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
40 สมาคมประมงพื้นบ้านอำเภอสิงหนคร
ทะเบียน 8/2557 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
41 สมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาบอำเภอปากพะยูน
ทะเบียน 7/2557 (พัทลุง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
42 สมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้
ทะเบียน 6/2557 (พัทลุง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
43 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 5/2557 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
44 สมาคมไทบ้าน
ทะเบียน 4/2557 (มหาสารคาม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
45 มูลนิธิข้าวขวัญ
ทะเบียน 3/2557 (สุพรรณบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
46 มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต
ทะเบียน 9/2556 (ภูเก็ต)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
47 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
ทะเบียน 6/2556 (เลย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
48 มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์)
ทะเบียน 3/2556 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
49 มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 2/2556 (สระบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
50 มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก
ทะเบียน 12/2555 (ชลบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
51 สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย
ทะเบียน 6/2555 (ราชบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
52 มูลนิธิฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น
ทะเบียน 5/2555 (เลย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
53 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
ทะเบียน 4/2555 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
54 มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน
ทะเบียน 1/2555 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
55 มูลนิธิ “ป่า – ทะเลเพื่อชีวิต”
ทะเบียน 4/2554 (สุราษฎร์ธานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
56 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทะเบียน 10/2553 (เพชรบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
57 มูลนิธิอันดามัน
ทะเบียน 8/2553 (ตรัง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
58 สมาคมฅนฮักถิ่น
ทะเบียน 4/2553 (อำนาจเจริญ)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
59 สมาคมคนรักเลกระบี่
ทะเบียน 3/2553 (กระบี่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
60 สมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวด้วยชีวิตพอเพียง
ทะเบียน 14/2552 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
61 *สมาคมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งกุลาร้องไห้
ทะเบียน 10/2552 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
62 สมาคมรักษ์ทะเลไทย
ทะเบียน 6/2552 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
63 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
ทะเบียน 4/2552 (ปทุมธานี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
64 สมาคมฅนรักษ์ถิ่น
ทะเบียน 3/2552 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
65 สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน
ทะเบียน 2/2552 (แม่ฮ่องสอน)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
66 มูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว
ทะเบียน 10/2550 (ชัยภูมิ)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
67 สมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ทะเบียน 8/2550 (ลำพูน)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
68 สมาคมป่าชุมชนอีสาน
ทะเบียน 7/2550 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
69 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
ทะเบียน 6/2550 (พะเยา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
70 สมาคมเพื่อนภู
ทะเบียน 4/2550 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
71 สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 1/2550 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
72 มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม
ทะเบียน 23/2549 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
73 สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
ทะเบียน 11/2549 (ชุมพร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
74 มูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ทะเบียน 9/2549 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
75 มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทะเบียน 4/2549 (เลย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
76 มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 4/2546 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
77 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทะเบียน 15/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
78 มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
ทะเบียน 13/2545 (ราชบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
79 มูลนิธิชาวพิษณุโลกรวมใจต้านภัยเอดส์
ทะเบียน 7/2545 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
80 มูลนิธิการศึกษาไทย
ทะเบียน 5/2545 (ลำพูน)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
81 สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย
ทะเบียน 1/2545 (ราชบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
82 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 6/2543 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรพลังงาน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
83 สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทะเบียน 2/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
84 มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
ทะเบียน 5/2542 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
85 มูลนิธิคนเพียงไพร
ทะเบียน 3/2542 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
86 สมาคมอนุรักษ์พิทักษ์เจ้าหลาว
ทะเบียน 7/2541 (จันทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
87 มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้
ทะเบียน 4/2541 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
88 มูลนิธิพัฒนาอีสาน
ทะเบียน 2/2541 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
89 มูลนิธิรักษ์ไทย
ทะเบียน 22/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
90 มูลนิธิเกษตรกรไทย
ทะเบียน 20/2540 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
91 มูลนิธิรักษ์อีสาน
ทะเบียน 17/2540 (มหาสารคาม)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
92 สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 15/2540 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
93 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
ทะเบียน 14/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
94 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
ทะเบียน 10/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
95 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทะเบียน 6/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านอื่น ๆ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
96 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 1/2539 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
97 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
ทะเบียน 13/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
98 มูลนิธิเพื่อนช้าง
ทะเบียน 9/2537 (ลำปาง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
99 มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
ทะเบียน 7/2537 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรพลังงาน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
100 มูลนิธิชุมชนอีสาน
ทะเบียน 6/2537 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
101 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
ทะเบียน 34/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
102 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
ทะเบียน 27/2536 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
103 สมาคมหยาดฝน
ทะเบียน 25/2536 (ตรัง)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
104 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ทะเบียน 23/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
105 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ทะเบียน 15/2536 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
106 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทะเบียน 12/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
107 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทะเบียน 9/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
108 มูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ
ทะเบียน 3/2536 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารจัดการขยะ
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
109 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 2/2536 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรป่าไม้
จดทะเบียน ดูรายละเอียด