ค้นหา NGOs

ตารางแสดงข้อมูลรายชื่อองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ผลลัพธ์การค้นหา 119 / จากทั้งหมด 291)

สีเขียว หมายถึง องค์กรเอกชนที่ยังดำเนินการอยู่ สามารถติดต่อได้ และมีบทบาทการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เดิม
สีเหลือง หมายถึง องค์กรที่ยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์เดิม แต่ไม่ทราบว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และไม่ประสงค์ให้ข้อมูลองค์กร
สีแดง หมายถึง องค์กรเอกชนที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว หรือองค์กรยุติบทบาทแล้ว หรือองค์กรที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ในทุกช่องทาง
ลำดับ ชื่อองค์การ/ความเชี่ยวชาญ สถานะ จัดการ
1 สมาคมเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
ทะเบียน 4/2561 (พิษณุโลก)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
2 สมาคมพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช
ทะเบียน 1/2561 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
3 สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
ทะเบียน 3/2560 (ลำพูน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
4 มูลนิธิ ณ ปัญญา
ทะเบียน 9/2559 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
5 มูลนิธิสื่อประชาธรรม
ทะเบียน 8/2559 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
6 สมาคมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม
ทะเบียน 2/2559 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
7 สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสงขลา
ทะเบียน 11/2558 (สงขลา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
8 สมาคมอุทยานแห่งชาติ
ทะเบียน 8/2558 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
9 สมาคมฮักเมืองแจ๋ม
ทะเบียน 3/2558 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
10 สมาคมเทียนธรรมสิริ
ทะเบียน 2/2557 (บุรีรัมย์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
11 สมาคมเพื่อนชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 1/2557 (สุราษฎร์ธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
12 สมาคมอาสาพัฒนาชุมชนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทะเบียน 10/2556 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
13 มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
ทะเบียน 8/2556 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
14 สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา
ทะเบียน 4/2556 (พระนครศรีอยุธยา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
15 สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำพองเพื่อคุณภาพชีวิต
ทะเบียน 11/2555 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
16 มูลนิธิประเทศสีเขียว
ทะเบียน 10/2555 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
17 สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์
ทะเบียน 7/2555 (เพชรบูรณ์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
18 สมาคมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำยม
ทะเบียน 2/2555 (พะเยา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
19 สมาคมดับบ้านดับเมือง
ทะเบียน 5/2554 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
20 มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
ทะเบียน 3/2554 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
21 สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทยจังหวัดขอนแก่น
ทะเบียน 2/2554 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
22 มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 1/2554 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
23 มูลนิธิรวมใจภักดี
ทะเบียน 13/2553 (สมุทรปราการ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
24 สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 12/2553 (สระบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
25 มูลนิธิพุทธอุทยานโลก
ทะเบียน 11/2553 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
26 มูลนิธิกองทุนไทย
ทะเบียน 9/2553 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
27 มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์
ทะเบียน 7/2553 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
28 มูลนิธิกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง
ทะเบียน 6/2553 (ระยอง)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
29 สมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้
ทะเบียน 1/2553 (ชุมพร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
30 สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
ทะเบียน 17/2552 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
31 สมาคมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนฝั่งขวาแม่น้ำน่านอำเภอเชียงกลาง
ทะเบียน 15/2552 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
32 มูลนิธิชุมชนไท
ทะเบียน 12/2552 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
33 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ทะเบียน 11/2552 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
34 มูลนิธิจิสเอ็นไว
ทะเบียน 9/2552 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
35 มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร
ทะเบียน 5/2552 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
36 สมาคมประมงสมุทรสงคราม
ทะเบียน 1/2552 (สมุทรสงคราม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
37 มูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทะเบียน 9/2550 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
38 มูลนิธิโลกยั่งยืน
ทะเบียน 3/2550 (เชียงราย)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
39 สมาคมบ้านหลวงหวงป่า
ทะเบียน 2/2550 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
40 สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ทะเบียน 25/2549 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
41 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 24/2549 (นครปฐม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
42 หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
ทะเบียน 22/2549 (สมุทรสงคราม)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
43 มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต
ทะเบียน 21/2549 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
44 สมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 20/2549 (ปทุมธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
45 มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทะเบียน 18/2549 (ปทุมธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
46 สมาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน
ทะเบียน 17/2549 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
47 มูลนิธิสถาบันรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 15/2549 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
48 Freeland (มูลนิธิฟรีแลนด์)
ทะเบียน 14/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ: ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
49 มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน
ทะเบียน 12/2549 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
50 มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
ทะเบียน 10/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
51 มูลนิธิห้วยขาแข้งอุทัยธานี
ทะเบียน 5/2549 (อุทัยธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
52 มูลนิธิกองทุนเพื่อสังคมไทย
ทะเบียน 3/2549 (สมุทรปราการ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
53 สมาคมนักผังเมืองไทย
ทะเบียน 2/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
54 มูลนิธิคนบ่อว้า
ทะเบียน 5/2546 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
55 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทะเบียน 3/2546 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
56 สมาคมพัฒนาสังคม
ทะเบียน 2/2546 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
57 สภาทนายความ
ทะเบียน 17/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
58 มูลนิธิโลกสดใส
ทะเบียน 14/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
59 สมาคมเพื่อนเกลอเทือกเขาหลวง
ทะเบียน 12/2545 (นครศรีธรรมราช)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
60 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ทะเบียน 10/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
61 มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
ทะเบียน 9/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
62 มูลนิธิสวนแก้ว
ทะเบียน 6/2545 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
63 สมาคมเกษตรกรพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 4/2545 (นครสวรรค์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
64 สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)
ทะเบียน 3/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
65 มูลนิธิกล้วยไม้ไทย
ทะเบียน 2/2545 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
66 สมาคมร่วมกันสร้าง
ทะเบียน 5/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
67 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 3/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
68 มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ทะเบียน 1/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
69 มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม - ประเทศไทย
ทะเบียน 11/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
70 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน
ทะเบียน 10/2542 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
71 มูลนิธิสมเพิ่มกิตตินันท์
ทะเบียน 9/2542 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
72 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ทะเบียน 8/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
73 มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
ทะเบียน 6/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
74 มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา
ทะเบียน 2/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
75 สมาคมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 8/2541 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
76 มูลนิธิสุขภาพไทย
ทะเบียน 3/2541 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
77 สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 1/2541 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
78 มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต
ทะเบียน 1/2541 (อุบลราชธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
79 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน
ทะเบียน 21/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
80 มูลนิธิธรรมสันติ
ทะเบียน 19/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
81 มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
ทะเบียน 18/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
82 มูลนิธิเพื่อพัฒนาแม่ฮ่องสอน
ทะเบียน 13/2540 (แม่ฮ่องสอน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
83 มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น
ทะเบียน 11/2540 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
84 มูลนิธิทองทศไวทยานนท์เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์
ทะเบียน 8/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
85 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 5/2540 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
86 มูลนิธิพิพิธประชานาถ
ทะเบียน 3/2540 (สุรินทร์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
87 สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 3/2539 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
88 มูลนิธิสิริภท.โท
ทะเบียน 10/2538 (ชัยนาท)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
89 มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
ทะเบียน 7/2538 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
90 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ทะเบียน 6/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
91 สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาป่าภูเขียว
ทะเบียน 2/2538 (ชัยภูมิ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
92 มูลนิธิธรรมนาถ
ทะเบียน 1/2538 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
93 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ทะเบียน 13/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
94 มูลนิธิศูนย์สิ่งแวดล้อมโลก
ทะเบียน 12/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
95 สมาคมศูนย์กลางเทวา
ทะเบียน 11/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
96 BICENTENNIAL VOLUNTEERS INCORPORATED (BVI)
ทะเบียน 10/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
97 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ทะเบียน 5/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
98 มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ทะเบียน 4/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
99 สมาคมสถาบันพัฒนาเพื่อชีวิต
ทะเบียน 3/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
100 มูลนิธิส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ทะเบียน 2/2537 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
101 มูลนิธิศูนย์ข่าวสารสภาวะแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 1/2537 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
102 มูลนิธิผู้หญิง
ทะเบียน 35/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
103 มูลนิธิช่วยสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 33/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
104 สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน
ทะเบียน 32/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
105 มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 31/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
106 มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
ทะเบียน 30/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
107 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ทะเบียน 29/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
108 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทะเบียน 28/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
109 มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทะเบียน 26/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
110 มูลนิธิโลกสีเขียว
ทะเบียน 24/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
111 สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 20/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
112 สมาคม ไว.เอ็ม. ซี. เอ. กรุงเทพฯ
ทะเบียน 18/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
113 มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 17/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
114 สมาคมพัฒนาชนบทอีสาน
ทะเบียน 14/2536 (ขอนแก่น)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
115 สมาคมสร้างสรรค์ไทย
ทะเบียน 7/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
116 สมาคมธิงค์เอิร์ธคิดห่วงใยในผืนโลก
ทะเบียน 6/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
117 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ทะเบียน 5/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
118 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทะเบียน 4/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
119 สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 1/2536 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด