ค้นหา NGOs

ตารางแสดงข้อมูลรายชื่อองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ผลลัพธ์การค้นหา 63 / จากทั้งหมด 291)

สีเขียว หมายถึง องค์กรเอกชนที่ยังดำเนินการอยู่ สามารถติดต่อได้ และมีบทบาทการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เดิม
สีเหลือง หมายถึง องค์กรที่ยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์เดิม แต่ไม่ทราบว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และไม่ประสงค์ให้ข้อมูลองค์กร
สีแดง หมายถึง องค์กรเอกชนที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว หรือองค์กรยุติบทบาทแล้ว หรือองค์กรที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ในทุกช่องทาง
ลำดับ ชื่อองค์การ/ความเชี่ยวชาญ สถานะ จัดการ
1 มูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ
ทะเบียน 6/2559 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
2 สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
ทะเบียน 13/2558 (ปัตตานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
3 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์
ทะเบียน 10/2558 (กาฬสินธุ์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
4 สมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ทะเบียน 11/2556 (สมุทรปราการ)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
5 มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว
ทะเบียน 7/2556 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
6 สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ทะเบียน 5/2556 (ยโสธร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
7 สมาคมรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองเหนือ
ทะเบียน 1/2556 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
8 มูลนิธิพลังงานไทยลดโลกร้อน
ทะเบียน 9/2555 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
9 มูลนิธิต้นไม้สีเขียว
ทะเบียน 8/2555 (ลำปาง)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
10 มูลนิธิจิตอาสา
ทะเบียน 3/2555 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
11 มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ
ทะเบียน 6/2554 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
12 มูลนิธิรักษ์โลก
ทะเบียน 16/2553 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
13 สมาคมสร้างเสริมเด็กเยาวชนและครอบครัว
ทะเบียน 15/2553 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
14 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ทะเบียน 14/2553 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
15 สมาคมอาศรมความรู้นครราชสีมา
ทะเบียน 5/2553 (นครราชสีมา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
16 มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
ทะเบียน 2/2553 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
17 สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ทะเบียน 16/2552 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
18 สมาคมม้ง
ทะเบียน 13/2552 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
19 สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทะเบียน 8/2552 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
20 สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งเขาหลวง
ทะเบียน 7/2552 (ร้อยเอ็ด)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
21 อุทยานการเรียนรู้สมาคม
ทะเบียน 5/2550 (อุทัยธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
22 มูลนิธิทัศแข
ทะเบียน 19/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
23 สมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ทะเบียน 16/2549 (เพชรบูรณ์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
24 มูลนิธิสถาบันพัฒนาทรัพยากรชุมชน
ทะเบียน 13/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
25 สมาคมอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติฝั่งอันดามัน(จ.ภูเก็ต)
ทะเบียน 8/2549 (พังงา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
26 มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
ทะเบียน 7/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
27 สมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 6/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
28 มูลนิธิพัฒนรักษ์
ทะเบียน 1/2549 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
29 มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง
ทะเบียน 1/2546 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
30 มูลนิธิมายาโคตมี
ทะเบียน 16/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
31 สมาคมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชนไทย
ทะเบียน 11/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
32 มูลนิธิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่โขง
ทะเบียน 8/2545 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
33 มูลนิธิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นและธรรมชาติ
ทะเบียน 4/2543 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
34 มูลนิธิส่งเสริมเศรษฐกิจชนบทและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทะเบียน 7/2542 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
35 มูลนิธิฮักเมืองน่าน
ทะเบียน 4/2542 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
36 สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุง (ปัญญาวุธ)
ทะเบียน 9/2541 (พัทลุง)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
37 มูลนิธิเมืองเขียวฟ้าใส
ทะเบียน 6/2541 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
38 มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม
ทะเบียน 5/2541 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
39 มูลนิธิหมอเสมพริ้งพวงแก้ว
ทะเบียน 16/2540 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
40 สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนนทบุรี
ทะเบียน 12/2540 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
41 มูลนิธิกองทัพธรรมมูลนิธิ
ทะเบียน 9/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
42 สมาคมเอิร์ทไอส์แลนด์ อินสติติวท์
ทะเบียน 7/2540 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
43 มูลนิธิสวัสดี
ทะเบียน 4/2540 (ปทุมธานี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
44 สมาคมบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
ทะเบียน 2/2540 (ระยอง)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
45 มูลนิธิโลกทัศน์ไทย
ทะเบียน 1/2540 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
46 มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ทะเบียน 2/2539 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
47 Save the children (ประเทศไทย)
ทะเบียน 12/2538 (นครสวรรค์)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
48 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT)
ทะเบียน 11/2538 (เชียงใหม่)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
49 สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย (สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย)
ทะเบียน 9/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
50 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
ทะเบียน 8/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
51 มูลนิธิพัฒนาสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา
ทะเบียน 5/2538 (ฉะเชิงเทรา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
52 มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทะเบียน 4/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
53 มูลนิธิฟื้นฟูชนบท
ทะเบียน 3/2538 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
54 สมาคมพัฒนาไทยพายัพ
ทะเบียน 14/2537 (น่าน)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
55 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาอนามัย
ทะเบียน 8/2537 (นนทบุรี)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
56 มูลนิธิชีวจิต
ทะเบียน 22/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
57 องค์การแคร์นานาชาติ - ประเทศไทย
ทะเบียน 21/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
58 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข
ทะเบียน 19/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
59 มูลนิธิหมู่บ้าน
ทะเบียน 16/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
60 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 13/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
61 มูลนิธิเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ทะเบียน 11/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
62 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ทะเบียน 10/2536 (กรุงเทพมหานคร)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด
63 สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทะเบียน 8/2536 (นครราชสีมา)

ความเชี่ยวชาญ:
จดทะเบียน ดูรายละเอียด