กิจกรรมล่าสุด

สรุปบทเรียนเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคีความร่วมมือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคีความร่วมมือ ภายใต้ธีม “ หยุดทำลายโลกใบนี้ ก้าวสู่โลกที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปบทเรียนและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และหารือและพัฒนาข้อเสนอที่จะเป็นแนวทางการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และรับทราบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการหนุนเสริมและการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในทิศทางที่เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วประชุมในครั้ง รวมกว่า 200 คน