สถานะการดำเนินการ

295

จำนวนรายชื่อองค์กรเอกชน
ที่ขึ้นทะเบียน


รายชื่อองค์กร
2

จำนวนองค์กรที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามขั้นตอนการ
ขอจดทะเบียน


รายชื่อองค์กร
4

จำนวนองค์กรที่มีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามข้อกำหนด/
ขอเอกสารเพิ่มเติม


รายชื่อองค์กร
1

รายชื่อองค์กรที่ขอยื่น
จดทะเบียนใหม่


รายชื่อองค์กร

กิจกรรมล่าสุด

โปรดช่วยกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ
เราจะนำข้อมูลของท่านไปปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น


กรอกแบบสอบถาม