หน้าแรก >> จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.

จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.

infographicsแหล่งที่มา ทสม. ปีที่สมัคร ทสม. จำนวน ทสม.
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 3106 6
3103 167
3102 63
2652 1
2564 10,091
2563 21,135
2562 18,421
2561 20,672
2560 21,682
2559 25,017
2558 14,599
2557 1,721
ก่อนปี 2557 (2556) 611
ก่อนปี 2557 (2555) 4
ก่อนปี 2557 (2554) 2
ก่อนปี 2557 (2553) 6
ก่อนปี 2557 (2516) 353
ก่อนปี 2557 108,753
รวม 243,304
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 2560 222
2559 135
2558 67
2557 1
ก่อนปี 2557 1
รวม 426
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติ 2560 104
2559 586
2558 361
2557 1
ก่อนปี 2557 (2556) 9
ก่อนปี 2557 76
รวม 1,137
เครือข่ายและกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ทน.) 2560 331
2559 2,163
2558 163
2557 1
ก่อนปี 2557 336
รวม 2,994
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ทบ.) 2560 1
2559 129
2558 44
ก่อนปี 2557 4
รวม 178
เครือข่ายป่าไม้ 2560 189
2559 547
2558 141
2557 1
ก่อนปี 2557 39
รวม 917
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป./อส.) 2560 595
2559 3,089
2558 149
2557 5
ก่อนปี 2557 (2556) 6
ก่อนปี 2557 189
รวม 4,033
จำนวน ทสม. จากทุกเครือข่าย 252,989

เข้าสู่ระบบ