สมัคร ทสม.


* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ข้อมูลทั่วไป
เลขประจำตัวประชาชน: *
คำนำหน้า:
(อื่น ๆ) ระบุ:
ชื่อ: *
นามสกุล: *
ตำแหน่งหัวหน้างาน:
วันที่เกิด:
เดือนที่เกิด:
(ถ้าไม่มี หรือไม่ทราบเดือนที่เกิด ให้เลือกไม่ระบุ)
ปี พ.ศ. ที่เกิด:
รูปถ่าย: *

(ขนาดรูปควรเป็นจำนวนเท่าของ 297 x 355 pixel [กxย] ถ้าไม่ต้องการให้รูปมีสัดส่วนเพี้ยนไป)


รูปสำเนาบัตรประชาชน: *ระดับการศึกษา:
(อื่น ๆ) ระบุ:
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่:
อาคาร:
ชั้นที่:
ห้องที่:
หมู่บ้าน:
หมู่:
ซอย:
ซอยย่อย:
ถนน:
อื่นๆ:
จังหวัด: *
เขต/อำเภอ: *
แขวง/ตำบล: *
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์โทรศัพท์:
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: *
เบอร์โทรสาร:
อีเมล์:
ที่อยู่ ทสม. (ที่อยู่ปัจจุบัน)      
เลขที่:
อาคาร:
ชั้นที่:
ห้องที่:
หมู่บ้าน:
หมู่:
ซอย:
ซอยย่อย:
ถนน:
อื่นๆ:
จังหวัด: *
เขต/อำเภอ: *
แขวง/ตำบล: *
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์โทรศัพท์:
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: *
เบอร์โทรสาร:
อีเมล์:
ID LINE:
ข้อมูลเกี่ยวกับ ทสม.
ศาสนา:
อาชีพ:
ความเชี่ยวชาญ:
ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะ
อื่นๆ
เป็นอาสาสมัครหน่วยงาน:
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) (ปม.)
เครือข่ายป่าชุมชน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) (อส.)
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ
เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง
และยินยอมให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบันทึกและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในงานที่เกี่ยวข้องกับ ทสม.


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready