หน้าแรก >> ดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร

ดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร

ใบสมัคร หลักสูตรการพัฒนาบทบาท ทสม. ในการเป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมวินเพลส ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562 และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2561

คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (ไฟล์ Word)

ใบสมัคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ใบสมัคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการพิจารณาให้คะแนนการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น 2561

แบบฟอร์มใบสมัคร ทสม. ดีเด่น (บุคคลและเครือข่าย)

ใบสมัครอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย"

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสมัครเป็น ทสสม. และการออกบัตรประจำตัว ทสม.

สื่อประชาสัมพันธ์คู่มือการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2560

ประกอบด้วย 1)คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน 2)โปสเตอร์ 3)แผ่นพับ

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทำบัตร ทสม. (TSM)

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2560

คู่มือการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

สำนักงานสีเขียว ปี 2560

เอกสารสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ฉบับที่ 2

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ฉบับที่ 2

หนังสือ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559

คู่มือ การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.

ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.

ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

หนังสือเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ปี 2559"

ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2559

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี และ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

หนังสือแจ้งประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. (สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด)

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

หนังสือเชิญประชุม "เวทีเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม."

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญการประชุมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.

ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559

ทำเนียบการประชุมพัฒนาเครือข่าย ทสม. สู่การขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทสม. พลังประชารัฐ รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ทำเนียบผู้เข้าร่วม การประชุมพัฒนาเครือข่าย ทสม. สู่การขับเคลื่อนกลไกประชารัฐ ในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทสม. พลังประชารัฐ รักษ์สิ่งแวดล้อม” กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ภาพกิจกรรมการอบรม "วิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมการอบรม "วิทยากรสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559

คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์

แผ่นพับ โปสเตอร์ การคัดเลือก ทสม. ดีเด่น 2559

ข้อมูลและแผนที่เครือข่ายสังกัด ทส. 10 จังหวัดภาคเหนือ

ข้อมูลปรับปรุง วันที่ 14 มกราคม 2559

ชุดเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.

โดย ดร.กิติชัย รัตนะ

แอนนิเมชั่นแนะนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)

ทสม. เป็นการรวมตัวกันของผู้มีจิตอาสาและใจรักสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นกลไกประสานความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คู่มือการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล ทสม.

VTR เปิดตัว ทสม. วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2558

เพลงมาร์ช ทสม.

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรใหม่ (สำหรับสมาชิกเครือข่าย ทสม.)

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ทสม.

เข้าสู่ระบบ