หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร

ดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร


ประกาศ เรื่อง การสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และการออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร

เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร

ใบสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย

เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด 2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 3) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด 4) รูปถ่าย 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 5) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

VTR เปิดตัว ทสม. วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2558

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับกลุ่ม

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับเขต

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร

เรื่อง กรอบเวลาและขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อ ทสม. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทน ทสม. แต่ละชุมชน

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2564

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2562

แผ่นพับ ทสม. (PDF File)

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ชุดเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.

โดย ดร.กิติชัย รัตนะ

แอนนิเมชั่นแนะนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)

ทสม. เป็นการรวมตัวกันของผู้มีจิตอาสาและใจรักสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นกลไกประสานความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เพลงมาร์ช ทสม.


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready