หน้าแรก >> สมัคร ทสม.

สมัคร ทสม.

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
  ข้อมูลทั่วไป

 • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


  ที่อยู่ ทสม. (ที่อยู่ปัจจุบัน)


  ข้อมูลเกี่ยวกับ ทสม.
 • ทรัพยากรป่าไม้
  ทรัพยากรน้ำ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การจัดการขยะ
  อื่นๆ
 • เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
  เครือข่ายป่าไม้
  เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป./อส.)
  เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
  เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติ
  เครือข่ายและกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ทน.)
  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ทบ.)
โปรดวาดเส้นตามรูปร่างที่ปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยม
เข้าสู่ระบบ