หน้าหลัก >> Knowledge >> announce_mnre >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,020 announce_mnre_pangnga

คลังความรู้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด

อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙

 

>>> คลิก <<<