หน้าหลัก >> Knowledge >> announce_mnre >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,216 announce_mnre_krabi

คลังความรู้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง
อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
พ.ศ. ๒๕๕๙

>>> คลิก <<<