หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มตรวจสอบภายใน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,509 บุคลากร

กลุ่มตรวจสอบภายใน - บุคลากรโครงสร้าง

นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ


ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัทพ์ 0-2298-5724

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 1446 ornunya@hotmail.com
นางณัฐวรรณ ชมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 1804 nutthawan1@hotmail.com
นางสาวปริมประภา เดชปาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1446 primprapamo@gmail.com
นางสาววลัญช์รัตน์ เยาวเหี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี 1446 walunrat_j@hotmail.com
นางสาวกฤชภา อภิสิทธิสานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1446 Krichpa39@gmail.com