หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มตรวจสอบภายใน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,970 ภารกิจหน้าที่

กลุ่มตรวจสอบภายใน - ภารกิจหน้าที่

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สส. 2555)

      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย