หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มตรวจสอบภายใน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,449 ความเป็นมา

กลุ่มตรวจสอบภายใน - ความเป็นมา

ความเป็นมาของการตรวจสอบภายใน

          ปี พ.ศ. 2505 ได้เริ่มมีการตรวจสอบภายใน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ปี พ.ศ. 2519 การตรวจสอบภายในของทางราชการเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตำแหน่งอัตรากำลัง เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและของจังหวัด โดยให้มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และมอบหมายให้กระทรวงการคลังทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังได้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 โดยกำหนด มาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวัด รวมทั้งหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ปัจจุบนการตรวจสอบภายในภาคราชการได้รับการปรับปรุงและ พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกบระบบการตรวจสอบภาในอย่างมาก เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลที่นำมาใช้ในการบริหารแผ่นดิน ดังนั้นจึงเป็นเหตผลสนับสนุนที่สำคัญที่หัวหน้าส่วนราชการต้องมีกลไกลหรือผู้ช่วยที่จะให้ความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการต่อไป