หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 12,907 ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563)

นายสากล ฐินะกุล
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 30 มิ.ย. 2557 - 1 ตุลาคม 2559)      

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 19 ต.ค. 2555 – 30 มิ.ย. 2557)

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 18 พ.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2555)

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 21 ต.ค. 2554 – 17 พ.ค. 2555)

นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 31 มี.ค. 2554 – 10 ต.ค. 2554)

นางอรพิณท์ วงศ์ชุมพิศ
อธิบดี

 (ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2551 - 30 มี.ค. 2554) 

 

นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2549)

นายวิชัย แหลมวิไล
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 16  มิ.ย. 2548 – 30  ก.ย. 2548)

นายสุวัช สิงหพันธ์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 มิ.ย. 2547 - 9 ม.ค. 2548)

 

นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 24 มี.ค. 2546 - 31 พ.ค. 2547)
(ดำรงตำแหน่ง 12 ธ.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2551)

 

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 17 พ.ย. 2545 – 15 ก.พ. 2546)

นายวีระ สกุลทับ
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545)

นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ม.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2544)
(ดำรงตำแหน่ง 10 ม.ค. 2548 – 15 มิ.ย. 2548)

นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2541 - 30 ธ.ค. 2542)

นายสุวัจน์ สงวนวงศ์
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2541)

นายสันทัด สมชีวิตา
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 2 ก.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2535)